Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Innebandyarenan behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen innebandyarenan.se samt våra produkter och tjänster.

Denna integritetspolicy gäller för alla som använder webbplatsen innebandyarenan.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Innebandyarenan med organisationsnummer 710105-1931 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Innebandyarenan behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Innebandyarenan. I sådant fall kommer Innebandyarenan inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Innebandyarenan behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Innebandyarenan som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Innebandyarenan kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Innebandyarenan ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Innebandyarenan samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på innebandyarenan.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Innebandyarenan samlar dessutom icke-personlig information vid besök på innebandyarenan.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt e-handelssystem eller på lösenordsskyddad, digital lagringsplats.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Innebandyarenan bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Innebandyarenans produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av innebandyarenan.se

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Innebandyarenan sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Innebandyarenan kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Innebandyarenans rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Innebandyarenan kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller den förening som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Innebandyarenan kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Innebandyarenans räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Innebandyarenan för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för vårt e-handelssystem. Innebandyarenan överför dessutom personuppgifter till Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen innebandyarenan.se lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Innebandyarenans rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Innebandyarenan vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Innebandyarenan säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Innebandyarenan har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
Innebandyarenans medarbetare är skyldiga att följa Innebandyarenans regler för informations- och IT-säkerhet samt denna integritetspolicy.

Cookies

Innebandyarenan använder sig av så kallade cookies på innebandyarenan.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på innebandyarenan.se för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av innebandyarenan.se som avsett.

Innebandyarenan som personuppgiftsbiträde

Det kan uppstå tillfällen där Innebandyarenan inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Innebandyarenan personuppgifter enligt de instruktioner Innebandyarenan fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Innebandyarenan kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Innebandyarenan få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Innebandyarenan förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Innebandyarenan ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@innebandyarenan.se eller Innebandyarenan, Jursla Trädgårdsväg 20, 616 34 Åby, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2018-05-21